Obszar Natura 2000

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sieć NATURA 2000 to sieć ekologiczna wyznaczonych obszarów, której celem jest zachowanie różnorodności biologicznej krajów Unii Europejskiej poprzez ochronę dzikiej fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych. Przewiduje ona stworzenie systemu obszarów, połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójna funkcjonalnie sieć ekologiczną. Tworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, a jej podstawy prawne stanowią odpowiednie dyrektywy:

-   92/43/EWG o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa);

-   79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia).

Sieć NATURA 2000 wyznacza dwa rodzaje obszarów chronionych:

    (OSO) Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków – utworzone zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Ptasiej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U. 04.229.2313 z dnia 21.10.2004 r.)
    (SOO) Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk – wyznaczone zgodnie z Dyrektywą Siedliskową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie obszarów NATURA 2000 (Dz.U. 05.94.795 z dnia 30.05.2005 r.)

Realizacje ochrony wyznaczonych obszarów NATURA 2000 reguluje Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Dla obszarów NATURA 2000 mają zostać w ciągu 5-ciu lat opracowane plany ochrony na okres 20 lat. Opracowanie planów ochrony jest zadaniem rządowym, wykonywać je będą nadzorujący obszarem w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin.

Na terenie gminy Kodeń wyznaczono obszar sieci NATURA 2000 (OSO) – obszar specjalnej ochrony ptaków wyodrębniony jako „Dolina Środkowego Bugu” (kod PLB 060003).

W granicach gminy obszar ten obejmuje powierzchnię 2 428,9 ha, co stanowi 16,2 % powierzchni gminy i położony jest w dolinie Bugu. Dolina rzeki zajęta jest przez łąki, miejscami niewielkie płaty lasów nadrzecznych, kępy zarośli wierzbowych i pola uprawne. Na obszarze tym występują, co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

Znajdujący się w południowej części gm. Kodeń (obręb Szostaki) obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO) należy do wyodrębnionego obszaru NATURA 2000 występującego pod nazwą „Poleska Dolina Bugu” (kod PLH060016).

Obszar ten zajmuje pow. 8233,4 ha i składa się z 6-ciu części obejmujących najcenniejsze przyrodniczo i wybitnie atrakcyjne krajoznawczo odcinki doliny Bugu w obszarze Polesia Zachodniego. Rzeka ma tu charakter naturalny z licznymi meandrami i starorzeczami, rozległymi kompleksami wielogatunkowych ekstensywnie użytkowanych łąk, wśród których spotyka się łagodne, piaszczyste wzniesienia z murawami ciepłolubnymi, a w obniżeniach terenu płaty łęgów i zarośli wierzbowo-topolowych.

 

Więcej informacji pod linkiem "Natura 2000" zlokalizowanym poniżej.